Jump to the main content block

The visitation of Vietnam Educational Visit Group

Date

2018/12/26

Visit Objectives 

Sign MoU

Delegation 

Name 

Position

Thái Xuân Vin

蔡春榮

S Giáo dc và Đào to  Chuyên viên

教育廳專員

Phm  Ngc Thanh

范玉清

THPT Vit Nht  Hiu trưởng

越日高中校長

Nguyn Hùng Khương

阮雄姜

THPT Bùi Th Xuân Phó Hiu trưởng

裴氏春高中副校長

Ca Thanh Tòng

歌清從

THPT Mc Đĩnh Chi Phó Hiu trưởng

莫鼎芝高中副校長

Lương Bích Nga

梁碧娥

THPT Trưng Vương Phó Hiu trưởng

徵王高中副校長

Lê Văn Anh

黎文英

THPT Nguyn Tt Thành Hiu trưởng

阮必成高中校長

Đào Th Kim Nhi

陶氏金兒

THPT Nguyn Hu Tiến Hiu trưởng

阮友進高中校長

Trn Minh Triết

陳明哲

THPT Trường Chinh Hiu trưởng

長政高中校長

Hoàng Th Hu

黃氏慧

THPT Bc Sơn Phó Hiu trưởng

北山高中副校長

Nguyn Th M Hu

阮氏美后

THPT Năng khiếu TDTT Hiu trưởng

體育資優高中校長

Nguyn Viết Lãng

阮曰朖

THPT Văn Lang Phó ch tch HĐQT

文朗高中副董事長

Lê Thành Thái

黎誠泰

THPT ĐHSP Hiu trưởng

胡志明市師範大學附屬實行高中校長

Lý Th Hng Thm

黎氏紅深

THPT Nguyn Trung Trc Phó Hiu trưởng

阮忠直高中副校長

Hoàng Th Thm

黃氏深

THPT Trn Phú Phó Hiu trưởng

陳富高中副校長

Đng Hoàng Hà

鄧凰何

THPT Nguyn Thái Bình Phó Hiu trưởng

阮泰平高中副校長

Trn Thanh Bình

陳清平

THPT Võ Văn Kit Hiu trưởng

武文杰高中校長

Trn Th Thơm

陳氏香

THPT Ten Lơ Man Phó Hiu trưởng

塔爾曼高中副校長

Trn Th Hi Yến

陳氏海燕

Trường Cán b Qun lý Giáo dc TPHCM Phó Hiu trưởng

胡志明市教育管理幹部學校副校長

Lê Ngc Thch

黎玉石

Trường Cán b Qun lý Giáo dc TPHCM

胡志明市教育管理幹部學校

Đng Th Tho Thương

鄧氏草蒼

Báo Tui tr

年輕報記者

薛永和

國立澎湖高級海事水產職業學校主任

鄭武煌

國立澎湖高級海事水產職業學校翻譯

 

Click Num